Số liệu thống kê

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải phân theo loại hình kinh tế (tính đến hết năm 2015)

Đăng ngày 30/12/2016 Lượt xem: 1,998

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải phân theo loại hình kinh tế

Turnover of transport, storage and transportation supporting servies by types of ownership

 

 

2010

2012

2013

2014

Sơ bộ

Prel.

2015

Tỷ đồng – Bill. dongs

TỔNG SỐ - TOTAL

17.873,7

24.081,0

30.114,3

35.402,0

41.211,3

Phân theo loại hình kinh tế

By types of ownership

Nhà nước – State

7.506,1

8.063,5

8.030,5

7.843,0

7.228,5

Trung ương – Central

7.335,0

7.871,4

7.935,7

7.748,9

7.147,4

Địa phương – Local

171,1

192,1

94,8

94,1

81,1

Ngoài  nhà nước – Non-state

9.761,0

15.257,4

21.203,5

26.713,9

33.250,8

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

Foreign invested sector

606,6

760,2

880,3

845,1

732,0

Phân theo ngành kinh tế

By kind of economic activity

Vận tải đường bộ - Road

5.225,9

5.618,2

6.669,5

8.314,2

9.850,7

Vận tải đường thủy – Inland waterway

6.786,0

9.424,7

11.483,5

12.342,0

13.464,8

Kho bãi – Storage

1.494,6

1.569,0

1.961,2

2.414,1

2.866,1

Hoạt động khác - Others

4.367,2

7.469,1

10.000,1

12.321,7

15.029,7

 

Cơ cấu – Structure (%)

TỔNG SỐ - TOTAL

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Phân theo loại hình kinh tế

By types of ownership

Nhà nước – State

42,00

33,49

26,67

22,15

17,54

Trung ương – Central

41,04

32,69

26,35

21,89

17,34

Địa phương – Local

0,96

0,80

0,32

0,27

0,20

Ngoài  nhà nước – Non-state

54,61

63,36

70,41

75,46

80,68

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

Foreign invested sector

3,39

3,16

2,92

2,39

1,78

Phân theo ngành kinh tế

By kind of economic activity

Vận tải đường bộ - Road

29,24

23,33

22,15

23,49

23,90

Vận tải đường thủy – Inland waterway

37,97

39,14

38,13

34,86

32,67

Kho bãi – Storage

8,36

6,51

6,51

6,85

6,96

Hoạt động khác - Others

24,43

31,02

33,21

34,80

36,47

(Nguồn Cục Thống kê thành phố Hải Phòng)

Tin tức khác

Chào mừng đến với Website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Menu Đặt lịch tại đây
0225.3822.258